Koncentráty aditív ISTROADIT

Koncentráty ISTROADIT sú disperzie vybraných organických a anorganických aditívov. Slúžia pre zlepšenie vlastností výrobkov, predĺženie ich životnosti, prípadne na odstránenie niektorých technologických problémom vo výrobe.

Ako nosič sa najčastejšie používa LDPE.

Pre zákazníkov ponúkame:

 • UV stabilizátory (HALS alebo zmesné)
 • ANTIOXIDANTY
 • SLIP ( klzné činidlá )
 • DESSICANT ( absorbér vlhkosti )
 • ANTIBLOK ( antiblokovacie činidlá )
 • ANTISTATIC ( antistatické činidlá )
 • PROCESSING AID ( procesné činidlá )
 • LASER (pre laserový popis plastových výrobkov)

Dávkovanie :

Odporúčané základné dávkovanie koncentrátu ISTROADIT je 1% - 5% hmot., a je výrazne závislé od druhu a požadovaného účinku aditíva.

Na pridávanie koncentrátu je vhodné použiť automatické gravimetrické dávkovacie zariadenie. Ak nie je k dispozícii, treba pripraviť homogénnu zmes koncentrátu ISTROADIT so spracovávaným plastom a túto zmes dávkovať do násypky výrobného zariadenia.


Aplikácie : - podľa technológie výroby

Koncentráty ISTROADIT je možno použiť prakticky pre všetky bežné plastikárske technológie :

 • Vyfukovanie fólií ( stavebné, poľnohospodárske, obalové ), včítane veľmi tenkých fólií
 • Vstrekovanie bežných plastových výrobkov
 • Vstrekovanie veľko-rozmerných a komplikovaných výrobkov
 • Vytlačovanie rúr a profilov
 • Vyfukovanie výrobkov – obalov
 • Materiály pre poplastovanie kovových výrobkov

Aplikácie : - podľa spracovávaného polyméru

Koncentráty ISTROADIT sú určené hlavne pre použitie do výrobkov z PP a PE.

Pre aplikáciu do iných typov plastov odporúčame použitie vybraného koncentrátu odskúšať, na čo vám radi poskytneme potrebné vzorky.


Tepelná stabilita :

Pre koncentráty ISTROADIT sa používajú vybrané typy aditív, s dostatočnou tepelnou stabilitou pre obvyklé technologické postupy.


Zdravotná nezávadnosť :

Vhodnosť použitia konkrétnych koncentrátov ISTROADIT do plastov prichádzajúcich do styku s požívatinami, je uvedená v príslušných materiálových listoch.

Všeobecne platí, že v žiadnej receptúre nepoužívame látky, ktoré sú na zozname SVHC látok.


Kvalita koncentrátov ISTROADIT :

Koncentráty ISTROADIT sú vyrábané v najvyššej kvalite a každá výrobná šarža je podrobená výstupnej kontrole podľa katalógových metód. S každou dodávkou je na požiadanie poskytnutý kvalitatívny atest s nasledovnými parametrami :

 • Obsah prchavých podielov (vlhkosť)
 • Veľkosť granúl

Označovanie a dodávanie koncentrátov ISTROADIT :

Pre označovanie farebných koncentrátov platí nasledovná schéma:

       ISTROADIT AAA BBBB – CC

kde:

- ISTROADIT je obchodný názov
- AAA - prestavuje použitý polymérny nosič – pre LDPE je to PEB – štandardná verzia
- BBBB - písmená alebo číslice pre označenie aditíva – každé zavedené aditívum má pridelené len jedno označenie
- CC – udáva približný obsah aditíva v koncentráte

Uvedená schéma sa používa pri objednávaní materiálu a je zároveň uvedená na každom vreci s dodávaným materiálom, aby bola zaistená jeho identifikovateľnosť.

Koncentráty ISTROADIT sú vo forme granulátu, bez obsahu jemného prachu, a štandardne sa dodávajú v plastových vreciach. Pri väčších odberoch je možné dohodnúť aj iné balenie.